House Of Japan

8701 Sancus Blvd., Columbus, OH 43240

(614) 781-1776

Details

TripAdvisor

Yelp